O tvorbě

 

Malování je nádherný způsob sebevyjádření, svých emocí, svého nitra, ale současně také svých snů a vnímání okolního světa. Proto tuto činnost vnímám jako dar, a ze srdce za něj děkuji. V žádném případě se nepovažuji za umělce a také Vás prosím, abyste mé obrázky vnímali z jiného pohledu, zkusili si je procítit a nechat je na sebe působit. Některé z nich, zejména v sekci akryl, přicházejí spontánně a v průběhu malování se vytváří jejich konečná podoba. Pro ty, kteří se zabývají jinými světy a energiemi, budou možná snadněji uchopitelné a srozumitelné, ostatní mohou alespoň zkusit, podívat se na život jinýma očima a třeba se jim i více otevřou, společně se srdcem. 

Malování, které mne provází od raného dětství, prochází různými vývojovými změnami tak, jako se vyvíjí můj život. Nikdy jsem se neučila malbě a kreslení, jen chvilku jako dítě, ale od malinka cítím jít si svojí vlastní cestou. Po několika letech strávených v čisté přírodě amazonské džungle a po očistných rituálech a dietách v izolovaném tambu, kdy jsem začala vnímat přirodu kolem sebe trošku jinak, mnohem hlouběji, jako by na jemnějších úrovních, se změnily i mé motivy a barevnost. Do obrázků mi začali vstupovat duchové, andělé, a různé bytosti aniž bych je malovala, některých jsem si všimla až po čase. Jednou jsem zažila vizi, ve které ke mne promlouvala Ayahuasca, abych malovala přírodu, tak jak doopravdy vypadá, ne jak ji vidíme pouhým okem, ukázala mi, že je mnohem krásnější a také od té doby vidím v přírodě mnohem více než dřív.

Každý obrázek, který vznikne je mým blízkým přítelem a má svoji duši, všechny jsou ofoukané peruánským tabákem pro štěstí. Každá nová malba pro mne znamená posunutí se někam dál, do nějakého nového prostoru a vždy je to pro mne překvapení, a musím říci, že tato cesta je velmi dobrodužná, ale krásná :-)

 

Přeji Vám, aby jste se cítili příjemně nejen ve chvílích strávených procházením obrázky, ale také ve Vašem životě.

 

Pozadí jednoho z obrázků, který celý pokryje džungle, na pravé straně se objevila velká mužská hlava dokonce ve dvou polohách jako kdyby se z profilu pootočila a mnoho dalších postav, které nebyly malovány záměrně :-)

 

Jak  malba vzniká?

 
Na obrázku je uveden jeden z příkladů postupů, jak vzniká malba. Tento obrázek zabral celkem tři dny.
 
 
                             krok 1                                                krok 2                                                 
  
 
         krok 3                                              krok 4          
   
 
 krok 5                                                krok 6    
  
 
 

About painting

Painting is a wonderful way to express ourselve, our emotions, interior world, but also our dreams and perception of the world outside. Therefore, I feel this activity as a gift, and from my heart I thank for it. In any case, I do not feel to be the artist and please also I wish that you see the paintings from different view, try to feel them and let them touch you. Some of them, particularly in the section of acrylic, come spontaneously and during painting is created their final form, without planning in advance. For those who are interested in other worlds and energies will be easier to grasp and understand, at least others can try to look at life through different eyes and they should be more open, along with the heart. 
 
Authomatic drawing occurs when I'm released and connected to the Universe or other worlds, it comes spontaneously to their materialization. Mostly means some energies or entities what are not seen with the naked eye.
 
Painting accompanies me from early childhood through different developmental changes, such as the evolution of my life. I had never been learning about painting in my life, just few time like a child. After some time spent in the pure nature of the Amazon jungle and the purification rituals when I began to understand the nature around a little bit differently, more deeply, also changed motives and colors. In the pictures they began to enter various ghosts, angels, elves, etc, living in the forest. Without my painting them, I began to discover themselves in the paintings. Some are visible, but some are hidden ... 
 
Each picture that arises is my close friend and has his soul. Each new painting for me means to move further afield, into a new space and it is always a surprise to me, and I must say that this path is very adventurous but beautiful :-)
 
I wish you that you feel comfortable not only in the moments spent passing through images, but also in your life.
 
 
Background of the picture where all will cover the jungle, on the right side appears a big man's head and many more , no painted :-)